on-line rezervace

Ve spolupráci s pedagogy organizujeme týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro děti z mateřských škol, základních a středních škol, školní družiny a kolektivy. Děti v doprovodu svých učitelů absolvují celkem 5× 2 hodiny/dopoledne nebo odpoledne, vždy v době mezi 8:00 a 16:00, od pondělí do pátku.
Na období jarních prázdnin nabízíme příměstské tábory se zaměřením na výuku lyžování.
Na období letních prázdnin 2019 nabízíme tématické příměstské tábory s možností autobusové dopravy z nádraží Svinov a zastávky Vřesinské až k nám do areálu a zpět. Pro děti ve věku od 5 do 15 let. Od pondělí do pátku, vždy v době mezi 8:00 a 16:00 máme připraven nabitý program.
Z pohádky do pohádky pro všechny milovníky animovaných pohádek
Záhada Klondyku pro všechny mladé Sherlocky
Věda je zábava pro všechny zvídavce a vědátory
Superhrdinové a superhrdinky pro všechny, kteří chtějí zachránit svět

Všeobecné podmínky

Dětské kurzy Vaňkův kopec

Vážení rodiče, seznamte se prosím důkladně s popisem kurzu a Všeobecnými podmínkami účasti na kurzu (dále jen akce)
pro mateřské školy, základní školy, střední školy a školní družiny, který zajišťuje nezisková instituce Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú.

1. OBECNÉ INFORMACE
1.1. Organizátor kurzu je nezisková instituce Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú. , č.ev. 1235, 747 64 Horní Lhota, IČ: 04402103
1.2. Účastníkem kurzu se mohou stát řádně přihlášené děti navštěvující partnerskou mateřskou, základní nebo střední školu, ve věku od 4 let, ve zdravotním stavu umožňujícímu absolvovat kurz.
1.3. Popis kurzu: Jedná se o 5denní lyžařský kurz pro děti od 4 let z partnerské školy. Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního a školního věku. Kurz zahrnuje dvě výukové hodiny denně, v délce 50 minut s 20minutovou přestávkou na svačinu. Cílem je získání základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, formou zábavných her na sněhu. Kurz je ukončený závody (podle dosažené úrovně dovedností dětí). Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny.
1.5. Místo konání kurzu: Kurz bude uskutečněn ve Ski areálu Vaňkův kopec, Horní Lhota-Zátiší. Výuka probíhá primárně v dětském lyžařském hřišti s lanovým vlekem. Ve chvíli, kdy všichni děti ve skupině mohou bezpečně zastavit v pruhu a oblouk v pruhu, pokračuje výuku na veřejném sjezdovce. Organizátor si vyhrazuje právo změnit místo realizace kurzu.

2. PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ
2.1. Podmínkou účasti na kurzu je řádné vyplnění přihlašovacího formuláře na www.vankuvkopec.cz a zaplacení příslušné ceny kurzu, včetně případného půjčovného, ​​ve stanoveném termínu. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost zákonný zástupce účastníka kurzu se všemi důsledky.
2.2. Přihlášením dítěte do kurzu rodiče potvrzují splnění uvedených podmínek a souhlas s obecnými podmínkami kurzu.

3. ÚHRADA KURZU
3.1. Úhradu ceny kurzu a půjčovného je možné provést bankovním převodem na účet organizátora akce, popř. dle domluvy se školou, v hotovosti v partnerské škole ve dnech předem sjednaných se školou.

4. SJEDNANÉ SLUŽBY
4.1. Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní varianta programu nebo je akce přesunuta do náhradního termínu.

5. CENA
5.1. Cena je uvedena v informacích o jednotlivých kurzech. Cena kurzu je konečná a neměnná.

6. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KURZU ZE STRANY ÚČASTNÍKA, NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
6.1. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:
a) 25 a více dnů 50 % z ceny akce,
b) 24–1 den 85 % z ceny akce,
c) při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci bez předcházejícího storna 100 % z ceny akce.
6.2. Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.
6.3. V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění znemožňujícího účast na akci nebo vážných osobních důvodů (dle podmínek pojišťovny) účastníka, může účastník nebo jeho zákonný zástupce uplatňovat vzniklou škodu na smluvní pojišťovně organizátora akce (výše plnění je plně v kompetenci smluvní pojišťovny). Uvedené platí jen v případě, že účastníkovi akce je pojištění zprostředkováno organizátorem akce pro konkrétní akci. V případě nemoci, či zranění je třeba dodat potvrzení od lékaře a to nejpozději do pěti pracovních dnů od ukončení kurzu.

7. ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY ORGANIZÁTORA
7.1. Organizátor je povinen uskutečnit kurz podle podmínek uvedených v VP. Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu 28 dětí (není-li uvedeno jinak v informacích pro rodiče). Pokud počet dětí za daný kurz nedosáhne výše uvedeného počtu, může organizátor zrušit kurz. V takovém případě bude vráceno účastníkům 100 % ceny.
7.2. Organizátor může zrušit kurz nebo změnit místo nebo termín kurzu podle aktuálních klimatických podmínek, kvůli vyšší moci nebo neodvratitelné události, kterou organizátor nemohl zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění kurzu rozhoduje organizátor. O zrušení nebo změně v termínu nebo místě konání akce musí organizátor neprodleně informovat účastníka nebo jeho zákonného zástupce. V případě akcí pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ bude organizátor informovat pověřeného zástupce této organizace.

8. REKLAMACE
8.1. Pokud kurz neprobíhá podle VP, je zákazník oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění tak, aby byly odstraněny vady organizátorů ještě během kurzu. Zákonný zástupce účastníka kurzu řeší tyto reklamace se stanoveným zástupcem partnerské školy. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a stanoveným zástupcem partnerské školy ve škole proveden zápis o předmětu reklamace. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu zájezdu může zákonný zástupce účastníka kurzu tuto reklamaci uplatnit po jeho ukončení a písemně nejpozději do 30 dnů od ukončení kurzu.
8.2. Nedílnou součástí reklamace musí být písemný zápis o výpovědích se stanoviskem zástupce organizace, se kterými se vyřizují reklamované vady, včetně jeho podpisu. Bez těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na náhradu. Při splnění výše uvedených ujednání se organizátor zavazuje poskytnout zákazníkovi stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení organizátorovi.

9. POJIŠTĚNÍ
9.1. Organizátor má uzavřenou pojistku odpovědnosti podnikatele u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, as, za případné škody vycházející z povahy kurzu.
9.2. Účastníkům kurzu bude uzavřeno úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění pro případ onemocnění dítěte u Kooperativa pojišťovna, as

10. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
10.1. Účastnit se kurz mohou pouze řádně přihlášené děti, případně jejich řádné nahlášení náhradníků (viz bod 6 VP).
10.2. Děti jsou během celé akce pod dozorem pedagogů škol.
10.3. V případě, že účastník z jakéhokoli důvodu včas nevstoupí na zahájení akce, nenese za něj organizátor odpovědnost. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

11. OSTATNÍ
11.1. Příjímatel na akci účastník nebo zákonný zástupce účastníka kurzu potvrzuje, že se VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.
11.2. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly organizátorem použity pro jeho vnitřní potřebu a potřeby akce. Osobní údaje nebudou předány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na organizaci a zajištění akce (pojišťovny, ubytovateli atd.). I těmto osobám se bude jednat pouze v nezbytně nutném rozsahu.
11.3. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s pořízením fotografií a videozáznamů účastníka akce. Tyto záznamy mohou být použity k vytváření pamětních záznamů pro zúčastněné školy, mohou být zveřejněny na stránkách organizátora a mohou být použity pro další propagaci akce a organizátora. Organizátor kurzu se zavazuje, že pořízené záznamy nebudou v rozporu s dobrými mravy.

Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú.